Δικαιώματα επιβατών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 181/2011 που εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2013, τα πιο κάτω κύρια δικαιώματα επιβατών ισχύουν σε όλες τις τακτικές γραμμές, ανεξαρτήτως της προγραμματισμένης απόστασης της γραμμής:

  • Mη εισαγωγή διακρίσεων στη μεταφορά.
  • Πρόσβαση στις μεταφορές των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς επιπλέον κόστος και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού κινητικότητας.

Δεν επιτρέπεται επίσης να τους αρνηθούν την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβαση λόγω της αναπηρίας τους ή της μειωμένης κινητικότητας τους. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνον εφόσον η μεταφορά συγκεκριμένου ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα δεν είναι δυνατή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαγια την ασφάλεια των επιβατών και τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών για την υγεία και την ασφάλεια ή όταν ο σχεδιασμός του λεωφορείου, του πούλμαν ή της υποδομής μεταφοράς καθιστά αδύνατη τη μεταφορά του ατόμου αυτού με ασφαλή και εφικτό επιχειρησιακά τρόπο.

  • Ελάχιστοι κανόνες για ταξιδιωτικές πληροφορίες προς όλους τους επιβάτες πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και γενικής φύσεως πληροφορίες για τα δικαιώματα τους.
  • Διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες.
  • Ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με την εντολή να εφαρμόζουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.

Για οποιονδήποτε παράπονο ή εισήγηση μπορείτε να αποτείνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΕΜΕΛ)

Τηλ. 77778868

         25352111

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τηλ. 25870458, 25870439, 25870419